Thuộc tính chất lượng

Mục đích sử dụng
tofu
Các loại
non-GMO
Màu của rốn hạt
black
Các kích cỡ
Average
G/100 Các loại hạt
19.49
Nhóm trưởng thành
3.00

Thành phần

Chất đạm 13%
39.09
Dầu 13%
18.46
Sucrose db
3.75
Raffinose db
1.03
Stachyose db
3.65
Lysine
6.44
Axit amin thiết yếu
13.97
HP002 Các mẫu (2020)

Sự đa dạng
Mẫu HP002

202098001024

Thuộc tính chất lượng

Mục đích sử dụng
tofu
Loại
non-GMO
Màu rốn hạt
black


Kích cỡ
Average
G/100 Hạt
19.49
Chất đạm 13%
39.09
Dầu 13%
18.46

Thành phần

Chất đạm 13%
39.09
Dầu 13%
18.46
Sucrose db
3.75
Raffinose db
1.03
Stachyose db
3.65
Lysine
6.44
Axit amin thiết yếu
13.97